Vedtekter

§ 1 KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er NORSK VOLVOKLUBB, forkortet til NVOK

§ 2 KLUBBENS FORMÅL
Klubben er en interesseorganisasjon for alle Volvo interesserte, uansett Volvo-type. Klubben skal stimulere til utvekslinger av tips og erfaringer, samt hyggelig samvær medlemmer imellom.

§ 3 MEDLEMSKAP
Klubben er åpen for alle som vil fremme klubbens mål. Medlemskap godkjennes av styret etter innlevering av søknad om medlemskap (innmeldingsslipp). Et medlemsskap kan av styret gjøres til livsvarig medlemskap. Etter beslutning på ordinært årsmøte kan et medlem gjøres til hedersmedlem. Hedersmedlemmer og livsvarige medlemmer betaler ikke medlemskontigent.

§ 4 ÅRSKONTIGENT
Medlemmer som ikke betaler årskontigent, kan utestenges av styret. Medlemmer som motarbeider klubbens formål eller skader dens anseelse, kan utestenges av styret om han ikke retter seg etter styrets advarseler.

§ 5 OPPSIGELSE
Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig til klubben, medlemmet plikter å betale medlemskapet for resten av året selv om han sier opp medlemskapet. Det vil si at hvis et medlem sier opp 1. januar må medlemskapet betales for det påbegynte året.

§ 6 STYRET
Klubbens styre består av:
- Formann
- Kasserer
- Sekretær
- Styremedlem 2 stk
- (Varamann)
- (Nestformann)

§ 7 STYREMØTER
Styret møtes på særskilt innkallelse og er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.

§ 8 ÅRSMØTER
Årsmøte avholdes senest ved utgangen av august måned. Dessuten kan ekstra årsmøte avholdes når det er behov for det. Tidspunkt og sted for møtet bestemmes av styret, og skriftlig innkalling inneholdende de saker som skal behandles skal sendes ut minst 3 uker før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antallet medlemmer som er tilstede.

§ 10 VIRKSOMHETSÅRET
Virksomhetsåret omfatter tiden fra årsmøtet til og med etterfølgende årsmøte.

§ 11 STEMMERETT
Alle betalende medlemmer har stemmerett. Avstemningen er åpen dersom ingen krever hemmelig avstemning. Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall, med unntak av saker i § 12. Ved like mange stemmer har formannen dobbeltstemme.

§ 12 ENDRINGER
Forslag til endringer av disse vedtekter, eller oppløsning av Norsk Volvoklubb, skal oppgis på innkalling til ordinært årsmøte og skal tas opp til behandling. For godkjenning av slike forslag forlanges minst 2/3 flertall ved 2 årsmøter etter hverandre, av tilstedeværende medlemmer.